-->

Rabu, 11 April 2018

Pengertian Islam Menurut Para Ulama dan Ruang Lingkup Ajaran Islam


Syaikh Muhammad bin' Abdul Wahab rahimahullah, ''Islam berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan-Nya, tunduk dan patuh kepada-nya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya
Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-tawaijiri, "Islam adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah dengan mengesakann-Nya dan melaksanakan syariat-Nya denga penuh ketaatan atau melepaskan dari kesyirikan.
Umar bin Khatab, " Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Muhammad saw. Agama ini meliputi : Akidah, Syariah, dan Akhlak.Adapun Isi penjelasan sesuai dengan definisi Umar bin Khattab,ra. dijabarkan sebagai berikut:

Aqidah adalah kepercayaan terhadap Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-nya, hari akhir dan qadha dan qadhar Allah. Aqidah sering dikatakan sebagai pondasi iman seseorang, sehingga apabila goyah aqidahnya maka menjadi tidak berarti dan bahkan tidak diterima ibadahnya maupun amal perbuatannya yang lain.
Syari'ah adalah segala bentuk peribadatan baik ibadah khusus yaitu thaharah, shalat, zakat, puasa dan haji maupun ibadah umum (muamalah) seperti hukum, ekonomi, politik, pendidikan, jual beli, sosial. istilah syari'ah berarti aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan alam semesta.
Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia dan menimbulkan perbuatan ynag mudah tanpa memerlukan pertimbangan pikiran.
sumber: droplineBaca Artikel Terkait: