-->

Rabu, 02 September 2015

Syeikh Wahbah al-Zuhaili dan Syi’ah [1]

Dr. Wahbah Az Zuhaili

Oleh: Qosim Nursheha Dzulhadi  

SYEIKH Wahbah ibn Mustafa al-Zuhaili (1932-8 Agustus 2015) adalah salah seorang ulama’ Sunni yang memiliki kontribusi besar terhadap Islam, khususnya di Suriah dan Timur Tengah. Namanya harum mewangi di dunia Islam melalui kiprah, dakwah, dan karyanya. Kiprahnya dalam bidang fiqh begitu hebat, karena dinobatkan sebagai salah satu pakarnya: di Mekkah, Jeddah, India, Amerika, dan Sudan. Bahkan di Universitas Damascus beliau adalah ketua Jurusan Fiqih Islam. Itu semua menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang faqih yang mumpuni sampai disegani.

Guru Syeikh Wahbah dan Karyanya

Kedalaman dan ketinggian Syeikh Wahbah tidak dapat dilepaskan dari sosok guru-gurunya yang penting. Di Damascus beliau belajar kepada: Syeikh Mahmud Yasin (guru Hadits), Mahmud al-Rankusi (guru ‘Aqidah), Hasan al-Syatha (guru Fara’idh), Hasyim al-Khathib (guruFiqih Syafi’i), Luthfi al-Fayyoumi (guruUshul al-Fiqh dan Musthalah al-Hadits), Syeikh Ahmad al-Sammaq (guru Tajwid), Abu al-hasan al-Qushab (guru Nahwu-Sharaf), Syeikh Hasan Habanakah dan Syeikh Shadiq Habanakah al-Maidani (guru Tafsir), Syeikh Shalih al-Farfur (guruBahasa Arab, seperti: Balaghah danSastra), Syeikh Hasan al-Khathib, Syeikh ‘Ali Sa’d al-Din, Syeikh Subhi al-Khaizuran, dan Syeikh Kamil al-Qushar (guru Hadits), Syeikh Jawdat al-Mardini (guru Retorika), Syeikh Rasyid al-Sathi dan Prof Hikmat al-Sathi (guru Sejarah dan Akhlaq), Syeikh Nazhim Mahmud Nusaimi, Syeikh Mahir Hammadah, dan banyak lagi (guru Kimia, Fisika, Bahasa Inggris, dan ilmu-ilmu kontemporer lainnya).

Sementara di Mesir beliau belajar kepada ulama-ulama besar, seperti: Syeikh Mahmud Syaltut (mantan Grand Sheikh Al-Azhar), Syeikh ‘Abdurrahman Taj, Syeikh ‘Isa Mannun Ramadhan (guru Fiqih Syafi’i), Syeikh Mahmud ‘Abd al-Dayim (guru Fiqih Syafi’i), Syeikh Musthafa ‘Abd al-Khaliq dan saudaranya Syeikh ‘Abd al-Ghani ‘Abd al-Khaliq (guru Ushul al-Fiqh), Syeikh ‘Utsman al-Maraziqi dan Syeikh Hasan Wahdan (guru Ushul al-Fiqh), Syeikh al-Zhawahiri al-Syafi’i (guru Ushul al-Fiqh), Syeikh Musthafa Mujahid (guruFiqih Syafi’i), Syeikh Muhammad Abu Zahrah, Syeikh ‘Ali al-Khafif, Syeikh Muhammad al-Banna, Syeikh Muhammad Zafzaf, Syeikh Sallam Madkur, Syeikh Faraj al-Sanhuri (guru Studi Islam/Dirasat Islamiyyah, dan Fiqih Perbandingan (Fiqh Muqaran), Ushul al-Fiqh).

Dari sekian banyak guru itulah beliau menimba ilmu dan menempa diri sampai sebagai seorang ‘alim yang kaya karya. Karena dia, secara umum diakui, merupakan seorang ulama’ yang pakar dalam tiga cabang ilmu penting: fiqih, hadits, dan tafsir. Menurut hitungan sementara, beliau telah menulis 75 buku. Diantaranya 4 ensklopedi. Dan terbitan lainnya, yang mencapai 120 jilid, dan 5000 halaman. (http://www.islamist-movements.com/30764, Rabu, 12/08/2015).

Dalam bidang Fiqh dan Ushul al-Fiqhseorang ‘alim yang mendapat gelar “Imam al-Suyuti abad ini” menulis beberapa buku penting, seperti: Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami, al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh, Ushul al-Fiqh al-Islami, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (11 Jilid), Mausu’at al-Fiqh al-Islami al-Mu’ashir (8 Jilid), Masu’at al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Mu’ashirah (14 Jilid), Qadhaya al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu’ashir (3 Jilid), al-Fiqh al-Islami fi Uslubihi al-JadidTajdid al-Fiqh al-Islami, Nazhariyyat al-Dhaman fi al-Fiqh al-Islami, al-Kitab al-Fiqhi al-Jami’i, Ushul al-Fiqh al-Hanafi, al-Fiqh al-Syafi’i al-Muyassar, al-Fiqh al-Hanafi al-Muyassar, al-Fiqh al-Hanbali al-Muyassar, al-Fiqh al-Maliki al-Muyassar, al-Wasith fi Ushul al-Fiqh, Nazhariyyat al-Dharurah fi al-Syari’ah, al-‘Uqubat al-Syar’iyyah wa Asbabhuha(bersama Dr. Ramadhan ‘Ali al-Sayyid), al-Dhawabith al-Syar’iyyah li al-Akhdz bi Aysar al-Madzahib, al-Rukhash al-Syar’iyyah: Ahkamuha wa Dhawabithuha, al-Ahkam al-Dharuriyyah wa al-Qath’iyyah fi al-Islam, Qawa’id al-Fiqh al-Hanbali, pengantar dantahqiq kitab Nayl al-Authar karya Imam al-Syaukani, Hiwar Haula Tajdid al-Fiqh al-Islami, al-Usrah al-Muslimah fi al-‘Alam al-Mu’ashir, al-Masharif al-Islamiyyah, al-‘Uqud al-Musammah fi Qanun al-Mu’amalat al-Madaniyyah al-Imarati wa al-Qanun al-Madani al-Urduni, al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah, al-Iqtishad al-Islami, Fatawa Mu’ashirah, al-Wudhu’ wa al-Shalah ‘ala al-Madzhab al-Maliki, danAhkam al-‘Ibadat li al-Nasyi’ah.

Dalam bidang hadits karya-karya beliau sangat banyak, yaitu: Takhrij dan Tahqiqhadits-hadits dalam kitab Tuhfat al-Fuqaha’ karya Imam al-Samarqandi,Tahqiq dan Takhrij hadits-hadits kitabJami’ al-‘Ulum wa al-Hikam karya al-Hafizh Ibn Rajab al-Hanbali, Tahqiq, Takhrij, danIktishar kitab al-Anwar fi Syama’il al-Nabiy al-Mukhtar karya Imam Muhy al-Sunnah al-Baghawi, Taqdim dan Tahqiq kitab Syarh Muslim karya Imam al-Nawawi, al-Ahadits al-Nabawiyyah li al-Nasyi’ah.

Sementara dalam bidang tafsir dan Ulum Al-Qur’an karyanya sangat luar biasa, seperti: al-Qisshah al-Qur’aniyyah, al-Qur’an al-Karim Bunyatuhu al-Tasyri’iyyah wa Khasha’ishuhu al-Hadhariyyah, al-Mausu’ah al-Qur’aniyyah al-Muyassarah, al-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj (16 Jilid), al-Tafsir al-Wajiz, al-Tafsir al-Wasith (3 Jilid), al-Muwazanah bayna al-Qur’an wa al-Sunnah fi al-Ahkam,dan Qawa’id al-Akhlaq fi al-Qur’an al-Karim(2 Jilid).

Selain tiga bidang ilmu yang beliau pakar di dalamnya, karyanya dalam bidang yang lain tidak dapat dinafikan. Dalam perbandingan agama dapat dibaca karyanya yang berjudul al-Ushul al-‘Ammah li Wahdat al-Din al-Haqq. Dalam Aqidah, Syeikh Wahbah menulis buku penting yang bertajuk Ushul al-Iman wa al-Islam. Sedangkan dalam biografi, beliau menulis kitab al-Imam al-Syafi’i dan al-Mujaddid Jamaluddin al-Afghani.* (bersambung)/hidayatullah
Baca Artikel Terkait: