-->

Minggu, 26 November 2017

Pengertian Ilmu Ma'ani dan Ruang Lingkupnya Terlengkap

BAB I PENGERTIAN ILMU MA’ANI DAN RUANG LINGKUPNYA
 A. Pengertian Ilmu Ma’ani 
Dalam buku “Terjemah Jauharul Maknun” dijelaskan bahwa ilmu ma’ani adalah :
 و حافظ تأدية المعانى # عن خطاء يعرف بالمعانى “Ilmu yang menjaga jangan sampai mutakalim itu salah didalam menerangkan makna yang diluar makna yang di kehendaki, itu di sebut ilmu ma’ani”. Sedangkan menurut Ahmad Al Hasyimiy dalam buku “Menyingkap Rahasia Ilmu Balaghah dalam Karya Al Barzanjiy”, dijelaskan bahwa ilmu ma’ani adalah : اصول و قواعد يعرف بها أحوال الكلام العربي التى يكون بها مطا بقا لمقتضى الحال “Ilmu yang mempelajari tentang bentuk perkataan Bahasa Arab yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi”.
 B. Ruang Lingkup Pembahasan Ilmu Ma’ani 
1. Khabar (Kalimat Berita).
 2. Insya’ (Kalam Bukan Berita).
 3. Qasr (penghanyaan).
4. Al Fashl wa Al Wasl.
5. Ijaz, Ithnab dan Musawah.

 BAB II RUANG LINGKUP ILMU MA’ANI
 A. Khabar (Kalimat Berita)
 1. Pengertian Khabar 
Menurut etimologi kalam khabar berarti Berita, sedangkan menurut terminology adalah :
الخبر هو ما يحتمل الصدق و الكذب لذاته “Kalam khabar adalah kalam yang mengandung kebenaran dan kedustaan karena zatnya”. Contoh :ابوك جاء 
 2. Tata Cara Menyampaikan Khabar kepada Mukhatab. 
Adapun tata cara menyampaikan khabar kepada mukhatab ada tiga, yaitu :
 a. Khabar Ibtida’i yaitu apabila kondisi mukhatabnya itu lugu atau kosong fikiran dari hukum yang disampaikan dinamakan khali al dzihni dan penyampaiankhabarnya dalam bentuk khabar ibtida’i yakni tanpa memerlukan taukid. Contoh : أخوك قادم “Saudaramu telah datang”
 b. Khabar Thalabi Yaitu apabila kondisi mukhatabnya ragu-ragu dalam memahami suatu hukum dinamakan mutaradid dan penyampaian dalam bentuk khabar thalabi yakni menambahkan satu taukid. Contoh : إن أخاك قادم “sesungguhnya saudaramu telah datang”.
 c. Khabar Inkari Yaitu apabila kondisi mukhatabnya tidak percaya atau tidak yakin hukum yang disampaikan dinamakan munkir dan penyampaian khabarnya dalam bentuk khabar inkari yakni menggunakan lebih dari satu taukid. Contoh : والله إن أخاك قادم “Demi Allah, sesungguhnya saudaramu telah datang”.
3. Tujuan Kalam Khabari Adapun tujuan kalam khabari yaitu :
a. Faidah al khabar adalah suatu kalam khabari yang diucapkan kepada orang yang belum tahu sama sekali isi perkataan itu, contoh : كان عمربن عبد العزيز لايأخذ من بيت المال شيئا ولا يجزى على نفسه الفئ درهما “Umar bin Abdul Aziz tidak pernah mengambil sedikitpun harta dari baitul mal”.
 b. Lazim al faidah adalah suatu kalam khabari yang di ucapkan kepada orang yang sudah mengetahui isi dari pembicaraan tersebut, dengan tujuan agar orang itu tidak mengira bahwa si pembicara tidak tau. Contoh : ذهبت إلى الجامعة متأخرا “Kamu pergi ke kampus dengan terlambat”.
c. Istirham (Minta belas kasihan). Contoh : ربى إنى لما أنزلت إلى من خير فقير “Tuhanku, aku ini sangat membutuhkan kebaikan yang engkau berikan padaku”.
 d. Izhhar al dha’fi (menunjukan kelemahan). Contoh: QS. Maryam : 4. ربّ إنّى و هن العظم منّى واشتعل الرأس شيبا “Tuhanku, sesungguhnya aku telah lemah tulangku dan kepalaku telah penuh uban”.
e. Izhhar al tahassur (menyatakan keprihatinan). Contoh : QS. Al Imran:36 ربّ إنّى وضعتها أنثى و الله أعلم بما وضعت “Tuhanku, sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan, dan Allah mengetahui apa yang dilahirkannya itu”.
 f. Al fakhr (kesombongan). Contoh : perkataan Amru bin Kalsum إذا بلغ الفطام لنا صبي تخرله الجبائر ساجدين “Jika seorang anak kami telah lepas menyusu, semua orang sombong akan tunduk menghormatinya”.
 g. Al tahdir (member peringatan). Contoh : Hadis Rasulullah yang di riwayatkan oleh Abu Daud. أبغض الحلال إلى الله الطلاق “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talaq”.
 4. Penyimpagan Penggunaan Khabar.
 Macam-macam penyimpangan khabar yang menyalahi dari ketentuan yaitu :
a) Khabar Thalabi digunakan untuk mukhatab Khali al dzihni.
 b) Khabar Thalabi digunakan untuk mukhatab munkir.
 c) Khabar Ibtida’I digunakan untuk mukhatab munkir.
d) Khabar Inkari digunakan untuk mukhatab mutaradid.
e) Khabar Inkari digunakan untuk mukhatab khali al dzihni.

 B. Insya’ (Kalam Insya’i). 
1. Pengertian Insya’.
Insya’ menurut pengertian etimologi adalah mewujudkan. Dan menurut pengertian terminology adalah :
ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته “Kalimat yang tidak mengandung kebenaran dan kedustaan bagi dzatnya”. Jika seorang mutakallim mengucapkan kalam insya’I, mukhatab tidak bisa menilai bahwa ucapan mutakallim itu benar atau dusta. Insya’I sebagai kebalikan dari khabari merupakan bentuk kalimat yang setelah kalimat tersebut dituturkan, kita bisa melihat benar atau dusta. Hal ini berbeda dengan sifat kalam khabari yang bisa dinilai benar atau dusta.
 2. Pembagian Kalam Insya’i.
 Secara garis besar kalam insya’I dibagi menjadi dua bagian. Yaitu : a. Insya’ Thalabi ما يستعد عي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب “Perkataan yang menghendaki tuntutan yang belum terjadi pada saat menuntut”. Adapun kalimat-kalimat yang termasuk kategori Insya’ Thalabi, yaitu :
 1) Al amr (Perintah) Contoh : و اقم الصلاة لذكرى “Laksanakanlah shalat untuk mengikatku” Adapun penyimpangan dari makna Amr yaitu :
1) الإرشاد Contoh : فإذا تدينـتم بدين إلى أجل مسمى فاكـتبوه 
 2) الدعاء Contoh : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار 
 3) الالـتماس Contoh :  يا أخـي خـذ قلما! 
4) الـتمنـي Contoh : أسرب القطا خذي بيدي أن أقابل كعبة قلبـي لأن شوقي إليها لم أصر 
 5) الـتـخيـير Contoh : فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكـفر 
6) الـتسوية Contoh : عـش عـزيزا أو مت وأنت كريم 
 7) التعجيز Contoh : و إن كنـتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فـأتوا بسورة من مـثله 
 8) الـتهديد Contoh : اعملوا ماشئـتم 
9) الإباحة Contoh : وكلوا و اشربـوا حتى يتبــين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر 
 10) الإكـرام Contoh : ادخلوها بسلام آمنـــين 
11) الامتنان Contoh : ادخلوها بسلام آمنـــين 
12) الـدوام Contoh : اهدنا الصراط المستـقيم 
 13) الإهانة Contoh : كونوا حجارة أو حديدا 
14) التكوين Contoh : كن فيكون 
 2) An nahyi (Larangan).
طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء “Tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dai atas ke bawah”. Contoh : لا تـقربوا الزنـا Adapun penyimpangan dari makna Nahyi yaitu :
 1) الدعاء Contoh : ربنا لا تـؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنـا 
2) الالـتـماس Contoh : يا أخـي لا تـفعل هـذا! 
3) الـتمنـي Contoh : أعيـني جودا و لا تـجمدا # ألا تبكيان لصخر الندى 
 4) الإرشاد Contoh : لا تحلفن على صدق ولا كذب # فما يفيدك إلا المأثم الحلـف 
 5) التوبيخ Contoh : لا تـنه عن خلـق وتـأتي مثـله # عار عليك إذا فعلت عظيم 
 6) الـتيئيس Contoh : لا تعتـذروا قـد كـفرتم بعد إيـمانكم 
7) الـتهديد Contoh : لا تـمتـثـل أمري 
 8) الـتحقير Contoh : لا تطلب الـمجد إن الـمجد سلمه # صعب وعش مستريحا نـاعم البال 3
3) Al istifham (pertanyaan).
 طلب الطم بشيئ مطوما من قبل “Mencari tahu tentang sesuatu yang belum diketahui sebelumnya”. Contoh :
 أليـس الله بأحكم الحاكمين Adapun penyimpangan makna dalam Istifham yaitu :
1) النفي Contoh : هـل جزاء الإحسان إلا الإحسان 
2) لإنكاري Contoh : أغـير الله تدعـون؟ 
3) الـتـقرير Contoh : أليس الله بأحكم الحاكمين ؟ 
4) الـتعظيم Contoh : من ذا الذى يشفـع عنده إلا بـإذنـه 
5) الـتحقير Contoh : من أيـة الطرق يأتى مثـلك الكرم؟ 
6) الـتوبيخ Contoh : إلا ما الـخلـف بينكم إلا ما؟ # وهذى الضجة الكبرى علا ما؟ 
 7) الاستبطاء Contoh : حتـاما نحن نسارى النجم فى الظلم؟ # وما سراه على خـف ولا قدم 
 8) الـتعجب Contoh : كيف تكـفرون بالله وكـنتم أمواتـا 
9) الـتمنـي Contoh : فهل لنا من شفـعاء فيشفـعوا لنا 
10) لـتشويـق Contoh : هل أدلكم على تجارة تنـجيكم من عذاب ألـيم 
 11) الـتسوية Contoh : إن الذين كـفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنـذرهم لا يـؤمنون
4) Al tamanniy (Angan-angan).
 طلب امر محبوب لايرجى حصوله إما لكونه مستجيلا و إما لكونه ممكن غير مطموع فى نيله “Mengangan-angankan sesuatu yang di inginkan tetapi tidak ada harapan terjadi, baik karena mustahil terjadi maupun mungkin terjadi tapi tak ada harapan diperoleh”. Contoh : ليت الشباب يعود يوما 
 5) An nida (Panggilan).
طلب إقبال بحرف نائب مناب أدعو “Menurut hadir menghadap dengan menggunakan kata yang berarti saya pangggil”. Contoh : يـا رب صل على محمد
 b. Insya’ Ghairu Thalabi ما لا يستدعى مطلوبا غير حاصل وقت الطلب “Kalam yang tidak menghendaki makna yang diharapkan yang tidak bisa tercapai pada waktu adanya tuntutan”. Adapun yang termasuk Insya’ ghair thalabi adalah :
a. At ta’ajjub (menunjukkan kekaguman),
b. Al madh (menunjukkan pujiaan).
c. Az zam (menunjukkan ejekan).
d. Al Qasam (sumpah).
e. Af’al ar raja’ (kata kerja yang menunjukkan harapan).
 C. An Nida Wa Al Qasr 
1. An Nida 
طلب إقبال بحرف نائب مناب أدعو “Menurut hadir menghadap dengan menggunakan kata yang berarti saya pangggil”. Contoh : يـا رب صل على محمد Adapun penyimpangan makna dalam Nida yaitu :
 1) التأسيف Contoh : يالضيعة الأدب 
2) التحير والتضجر Contoh : أيامنازل سلمى أين سلمك # من أجل هذا بكيناها بكيناك 
 3) الاختصاص Contoh : رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميدمجيد 
4) للتـفاخر Contoh: أنا أكرم الضيف أيها الرجل 
5) للتـواضع Contoh : أنا الفقير المسكـين أيها الرجل 
 2. Qashr
 تخصيص شيئ بشيئ بطريق مخصوص “Qasr adalah mengkhususkan sesuatu terhadap yang lainnya dengan cara tertentu”. Qasr dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 a) النفي و الاستـثـناء (huruf negasi atau lafadz pengecualian). Contoh : لا إله إلا الله
 b) إنما (lafadz innama). Contoh : : إنما إلهكم إله واحد
 c) تقديم ماحقه الـتـأخير (mendahulukan yang seharusnya diakhirkan). Contoh : إياك نعبد وإياك نستعين
 d) العطف بلا أو ببل أولكـن (athaf dengan la, bal, dan lakin). Contoh : ماالأرض ثـابتة بل متحركـة الأرض متحركـة لا ثـابتة ماالأرض ثـابتة لكـن متحركـة Apabila diperhatikan kedua bagian pokok dalam qashr, maka qashr dibagi menjadi dua yaitu :
 a. قصر صفة على موصوف (Qashr as shifah ‘ala al maushuf) Yaitu mengkususkan sifat pada yang disifati. Contoh : لا يفوز إلا المجد
 b. قصر موصوف على صفة (Qashr al mausuf ‘ala as shifah). Yaitu mengkhususkan yang tersifati pada sifat. Contoh : ما محمد إلا رسول Namun apabila qashr dikaitkan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi, maka qashr terbagi menjadi dua bagian yaitu :
a. قصر حقيقي (Qashr Hakiki). Adalah mengkhususkan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Contoh : لا يفوز إلا المجد
 b. قصر إضافي (Qashr Idhafi). Adalah qashr dengan menghubungkan pada sesuatu tertentu. Adapun Qashr Idhafi terbagi menjadi 3, yaitu :
1) قصر إفراد Contoh : المرأة الجميلة زوجتـي لازوجتك 
 2) قصر تعيـين Contoh : المرأة الجميلة زوجتـي لازوجتك 
 3) قصر قلب Contoh : المرأة الجميلة زوجتـي لازوجتك
 D. Al Fashl wa Al Wasl.
 1. Al Fashl. 
الوصل عطف بعض الجمل على بعض و الفصل تركه “Al Wasl adalah menghubungkan sebagian jumlah (kalimat) dengan yang lainnya. Sedangkan Al Fasl tidak menghubungkannya. Fashl tidak boleh tidak, harus terjadi dengan ketentuan apabila :
 a. Kedua jumlah merupakan satu kesatuan, disebut “Kamal Al Ittisal”, yakni :
a) توكيد (penguat). Contoh : فمهل الكافرين أمهلهم رويدا
 b) بيان (penjelas). Contoh : ... الذين هم عن صلاتهم ساهون # الذين هم يراؤون
c) بدل (pengganti). Contoh : فسوس إليه الشيـطان قال يا آدم هل أدلكم على شجرة الخلد
 b. Diantara kedua jumlah ada perbedaan yang mencolok yakni jumlah yang pertama berbentuk jumlah khabariyyah sedangkan yang kedua jumlah insya’iyyah atau sebaliknya. Atau diantara keduanya tidak ada kaitan. Maka dalam keadaan demikian dinamakan “Kamal Al Inqita”. Contoh : وإنـما الـمرء بأصغـريـه # كل امرئ رهن بـما لديـه ياصاحب الدنـيا الـمحب لـها# أنت الذى لاينـقضى تعـبه
 c. Jumlah yang kedua merupakan jawaban dari pertanyaan yang dipahami dari jumlah yang pertama. Maka dalam keadaan demikian disebut “Syibh Kamal Al Ittisal”. Contoh :
ليس الحـجاب بـمقص عنك لى أملا # إن السماء ترجى حين تحتـجب .
2.  Al Washl 
عطـف جـملة على أخرى بالواو Sedangkan washl harus terjadi dengan ketentuan sebagai berikut :
a. الاتفاق في الإعراب Contoh : وحب العيـش أعـبد كل حـر # و علم ساغـبا أكل الـمرار
 b. الاتفاق في الخبرية Contoh : يشـمر للج عن سـاقـه # و يـغمره الـموج فى الساحـل c. الاتفاق في الإنشائية Contoh :
فصل لربك و انحـر
 E. Ijaz, Ithnab dan Musawah. 
1. Ijaz
 التعبـيرعن مقصود الكلام بلفظ أقـل مما هو متـعارف عليه مع الإبانة التامـة عن الـمراد “Mengucapkan maksud dengan lafadz yang lebih singkat dari yang biasa, tetapi sangat jelas maksudnya”. Ijaz terdiri dari dua macam, yaitu : a. Ijaz qisar إيجاز قصر يكون بتـضمين العبارات الـقصيرة معانـي كـثيرة من غير حذف “Ijaz yang menggunakan ungkapan pendek, namun mempunyai makna banyak tanpa disertai pembuangan (beberapa kata atau kalimat)”. Contoh : ألا له الخلق والأمر
 b. Ijaz Hadzf إيجاز حذف يكون بحذف كلمة أو جملة أو أكـثر مع قرينة تعين الـمحذوف “Ijaz denga menggunakan cara membuang sebagian kata atau kalimat disertai indicator yang menunjukan adanya lafadz yang dibuang tersebut”. Contoh : و جاء ربك والملك صفا صفا 
2. Ithnab
 أن يكون التعبـير بلفظ زائـد على أصل المعـنى المراد لـفائـدة “Berekspresi dengan perkataan yang lebih dari makna aslinya yang dimaksud karena ada tujuan tertentu”. Menyampaikan ungkapan kepada komunikan melalui gaya bahasa Itnab bisa dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain :
a) ذكر الخاص بـعد العام (Menyebutkan lafadz yang khusus setelah lafadz umum). Contoh : حافـظوا على الصلوات والصلاة الوسطى

 b) ذكر العام بـعد الخاص (Menyebutkan lafadz yang umum setelah lafadz yang khusus). Contoh : وما أوتي موسى وعيسى والنبـيون من ربـهم
 c) الإيضاح بعد الإبهام (Menyebutkan lafadz yang jelas maknanya setelah lafadz yang tidak jelas maknanya). Contoh : وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبـحين
 d) الـتكرار (Mengulang penyebutan suatu lafadz). Contoh : فـإن مع الـعسر يسرا ، إن مع الـعسر يسرا ،
 e) الاعـتراض (Menyisipkan anak kalimat ke tengah-tengah induk kalimat atau antara dua kata yang berkaitan, dan anak kalimat tersebut tidak memiliki jabatan kata (kedudukan dalam I’rab)). Contoh :
ويجـعلون لله البنات سبحانه ولـهم مايـشتـهون
 f) الـتذييـل Contoh : وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
 g) الإيـغال Contoh : والله يرزق من يشاء بغير حساب
 h) التكميل Contoh : أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين
 i) الـتـتميم Contoh : ويطعمون الطعام على حبه مسكينا .
3. Musawah. 
أن تكون الـمعانـى بقدر الألـفاظ و أن تكون الألـفاظ بقدر المعانـى لا يزيـد بعضها على بعض “Maknanya seukuran dengan lafadznya dan lafadznya seukuran dengan maknanya lebih dan tidak kurang”. Contoh :
وماتـقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله

Sumber: fitriazizah
Baca Artikel Terkait: