-->

Jumat, 31 Agustus 2018

1. Yang dimaksud dengan asam kuat adalah ....
A. asam yang tepat melarutkan logam
B. asam yang dalam rumus kimianya banyak mengandung atom H
C. asam yang jika dilarutkan dalam air dapat menghantarkan arus listrik
D. asam yang dapat memerahkan lakmus biru
E. asam yang jika dilarutkan dalam air banyak menghasilkan ion H+
Pembahasan:
Asam kuat adalah asam yang merniliki derajat ionisasi sarna dengan 1 atau mendekati
1. Jika dilarutkan dalam air asam kuat akan terionisasi sempuma menghasilkan H+dan
Ion Sisa asam.
Jawab: E

2. Larutan dalam air senyawa berikut yang tidak dapat menghasilkan ion OH- adalah ....
A. Na
B. NaOH
C. Mg(OH)2
D. NH3 
E. CH3COOH
Pembahasan:
Reaksi senyawa di atas dengan air dapat ditulis sebagai berikut.
• Nap + H20 ~ 2 Na+ + 2 OH-
• NaOH dan Mg(OH)2 adalah basa yang di dalam air akan terionisasi menghasilkan
OH-.
• NH+HO~NH++OH- 324
• CH3COOH adalah. ~sam lemah yang di dalamair terionisasi menghasilkan ion
CH3COO- dan H+.
Jawab: E

3. Diketahui reaksi-reaksi :
1. HlO(aq)~ H2PO(aq) H+(aq)
2. HS-(aq) H+(aq) H2S(aq)
3. SO-(aq)+ HNO(aq) HSO(aq) NO(aq)
4. NH(aq) HP(I) NH(aq) OH-(aq)


Pasangan yang kedua spesinya berfungsi sebagai asam menurut konsep Bronsted-Lowry
adalah ....
A. H3P04 dan HS
B. HS- dan NH3
C. Hl04 dan HP
D. HP dan HS-
E. N03 dan SO
Pembahasan:
Teori Asam-Basa menurut Bronsted-Lowry menyatakan:
Asam : suatu zat yang memberikan proton (H+) kepada zat lain
Basa.: suatu zat yang menerima proton (H+) dari zat lain.
1. H3POiaq) H2PO~(aq) H+(aq)
Hl04(aq) sebagai asam, karena memberikan H+
2. HS-(aq) H+(aq) H2S(aq) ..~ .
HS-(aq) sebagai basa, karena menerima H+
3. SO-(aq) HN03(aq) HSO~(aq) NO;(aq)
SO(aq) sebagai basa, karena menerima H+
4. NH(aq) HP(l) NH(aq) OH-(aq)
NH3(aq) sebagai basa, karena menerima H+
H20          : sebagai asam, karena memberikan H+
Jawab: C

4. Reaksi berikut:
NH(aq) Hp(aq) ~ NH3(g) + Hp+(aq)
Spesi-spesi yang merupakan pasangan asam-basa konjugasi adalah ....
A. Hp+ dan NH/
B. Hp+danHp
C. NH/danHp
D. NH3 dan Hp+
E. HPdanNH3
Pembahasan:
Menurut Bronsted-Lowry,
Asam : suatu zat yang memberikan proton (H+) kepada zat lain .
Basa : suatu zat yang menerima proton (H+) dari zat lain
NH4+(aq) Hp(aq) NH3(g) Hp+(aq)
Asam 1 Basa 1 Basa 2 Asam 2
Dari persamaan reaksi di atas, yang merupakan pasangan asam-basa konjugasi adalah
NH/(aq) dan NH3(g); Hp+(aq) dan Hp(aq)
Jawab: B


5. Suatu 1arutan basa lemah MOH mempunyai konsentrasi 0,1 M. Jika tetapan ionisasi
(Kb) basa lemah itu 10^-5 maka pH larutan itu adalah ....
A. 3 D. 11
B. 7 -log 5 E. 11 log 5
C. 7 log 5
D. 30mL
E. 40mL

Pembahasan:
Untuk basa lemah:
[OH-] = ~Kb = ~~10--x-5-O,-l = 10-3
pOH == -log[OH-]= -log 10-3 = 3
pH = pKw-pOH
= 14- 3= 11
Jawab: D

6. Jika 20 mL asam fosfat Hl04 0,1 M dititrasi dengan larutan natrium hidroksida (NaOH)
0,2 M hingga tepat berubah menjadi HPO maka volume basa yang diperlukan adalah
A. 10 mL
B. 20 mL
C. 25 mL 
D. 100 ml
E. 200 ml
Pembahasan:
Misalkan volume NaOH yang diperlukan mL.
H3P04 2 NaOH ~ Na2HP04 HP
Mol Hl04 = 20 mL x 0,1 mmol/mL = 2 mmol
Mol NaOH = x 2 mmol = 4 mmol
Molaritas NaOH, = n:{'l ~ 0,2 =i~x = 20mL
Jawab: B


7. Untuk membuat larutan penyangga yang mempunyai pH = 4, ke dalam 100mL larutan
CH3COOH 0,5 M (Ka 10^-5)harus ditambah CH3COONa 0,5 M sebanyak ....
A. 100 ml     D. 5 mL
B. 50 mL      E. 1 mL
C. l0 mL
Pembahasan:
pH larutan penyangga = 4
pH = -log [H+]
4 = -log [H+]
[H+] 10^-4M
[H+] = .x mol asam
a mol garam
10^4 _ 10^5 100 X0,5
- x xX 0,5 '
x=l0 mL
Jawab:C

8. Dalam larutan terdapat natrium asetat 0,1 mol/L yang mengalami hidrolisis:
CH3COO- HP CH3COOH OH. Jika
tetapan hidrolisis, Kh= 10^-9 maka larutan rnempunyai pH ....
A. 9           D. 5
B. 7           E 1
C. 6Pembahasan:
Garam natrium asetat berasal dari basa kuat (NaOH) dan asam lemah (CH3COOH)
Dalam larutannya, garam tersebut mengalami hidrolisis menghasilkan OH-
[OH-] = 1Kh x [CH3COO-]
          = ~10^-9 x 0,1 = 10^-5
pOH  = -log 10^-5     = 5
pH     = 14 - 5            = 9
Jawab:A

9. Larutan jenuh senyawa hidroksida dari suatu logam M(OH)3 mempunyai pH = 9,0.
Harga K(hasil kali kelarutan) dari senyawa ini ialah ....
A. 3,3 X 10^-21
B. 3,0 X 10^-20
C. 1,0 X 10^-10
Pembahasan:
pH      = 9 maka pOH   = 14 - 9 = 5
pOH   = -log [OH-]
5         = -log [OH-]
[OH-]= 10^-5 M
M(OH)(aq) ---> M+(aq) + OH-(aq)
Ksp    [M+(aq)][OH-(aq)
          = (1x 10^-5) : (10^-5)3
          = 0,33.10^-20
Ksp    = 33.10^-21

Jawab:A

10. Dalam suatu larutan terdapat ion Ca2+, Sr2+, Ba2+, dan Pb2+ dengan konsentrasi yang
sama. Jika larutan itu dititrasi dengan larutan Na2S04, senyawa yang mula-mula mengendap
adalah ...
A. CaS04 (K sp = 9,1 x 10-6)
B. SrS04 (K sp = 2,5 x 10-7)
C. BaS04(Ksp = 1 x 10-10)
D. PbS04 (K sp = 1,6 x 10-8)
E. mengendap bersama-sama
Pembahasan:
Suatu larutan garam akan mengendap apabila hasil kali ion-ion yang dipangkatkan
koefisien reaksinya lebih besar daripada tetapan hasil kali ke1arutannya. Dengan kata
lain, niakin kecil harga Ksp makin mudah mengendap. Pada soal di atas, BaSO mempunyai
K~terkecil sehingga BaS04 merupakan senyawa yang mula-mula mengendap.
Jawab: C
sumber:yemiBaca Artikel Terkait: