Objek Pendidikan Islam

Objek Pendidikan Islam

Pendidikan Islam mempunyai sasaran pada tiga pengembangan fungsi manusia yang mana hal itu sejalan dengan misi agama Islam yang bertujuan memberikan rahmat bagi sekalian makhluk di alam ini :

1.      Menyadarkan manusia sebagai makhluk individu, maksud mahluk individu disi adalah dimana manusia harus mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kefitrahannya dimana manusia mempunyai fitrah sebagai umata muslim. Sehingga sipat muslim tersebut harus dipertahankan pada jiwa manusia.

2.      Menyadarkan manusia sebagai makhluk sosial.  Manusia sebagai mahluk sosial ini merupakan ciri bahwa manusia saling membutuhkan anatara satu sama lainnya, seperti halnya manusia tidak mungkin bias menyelesaikan masalahnya tanpa ada orang lain, maka dengan social tersebut manusia diperlukan pendidikan.

3.      Menyadarkan manusia sebagai hamba Allah SWT. Manusia adalah hamba Allah dimana manusia haruslah memposisikan dirinya sebagai hambanya, dimana manusia harus mengetahui tentang perintah dan larangan dan salahsatu alat untuk mengetahui tentang perintah dan larangan tersebut adalah dengan ilmu.

Dengan kesadaran-kesadaran tersebut, maka manusia akan termotipasi terhadap pendidikan islam, sehingga manusia akan sadar betapa pentingnya pendidikan islam.

Sourche: kurniawaalek

0 Response to "Objek Pendidikan Islam"